مصطفی فضلوی

تبلیغات گوگل رو برای فروشگاه کافه کتاب خودم استفاده کردم و مناسب بود. اگر مجددا بخوام از این شیوه تبلیغات استفاده کنم، مطمئنا مالفینا انتخاب من خواهد بود.

مدیر عامل کافه کتاب نگاره