غفور درویشانی

برای تبلیغات در سایت Fiverr از مجموعه مالفینا کمک گرفتیم که البته به عنوان اولین تجربه نتیجه شگفت انگیز بود. از زحمات مجموعه مالفینا تشکر میکنم.

کارشناس ارشد برنامه نویسی شرکت بیزانکا