علی شاکری

فکر نمیکردم برای خدمات حسابداری از طریق تبلیغات گوگل این قدر بازخورد داشته باشم. در کل مدت تبلیغات، از خدمات مشاوره کارشناسان مالفینا بهره بردم و واقعا ازشون ممنونم.

مدیر عامل حساب گردان